photohome

"bamboo walk at Adashino Nenbutsu-ji temple, kyoto japan"